Shahi Tump Zip / Postal Code - Pakistan

By

Shahi Tump: 92500