Santa Cruz Zip Codes: Arizona, United States

List of Santa Cruz Zip Codes: You can search for the Santa Cruz Zip Codes updated to 2020, the Arizona Zip Codes is automatically taken from official sites.

Zip/Postal Codes

Amado 85645
Elgin 85611
Nogales 85621 85628 85662
Patagonia 85624
Rio Rico 85648
Sonoita 85637
Tubac 85646
Tumacacori 85640