Jeff Davis Zip Codes: Georgia, United States

List of Jeff Davis Zip Codes: You can search for the Jeff Davis Zip Codes updated to 2020, the Georgia Zip Codes is automatically taken from official sites.

Zip/Postal Codes

Denton 31532
Hazlehurst 31539