Pettis Zip Codes: Missouri, United States

List of Pettis Zip Codes: You can search for the Pettis Zip Codes updated to 2020, the Missouri Zip Codes is automatically taken from official sites.

Zip/Postal Codes

Green Ridge 65332
Houstonia 65333
Hughesville 65334
La Monte 65337
Mora 65345
Sedalia 65301 65302
Smithton 65350