Mã Zip/Postal Code của San Jose, thuộc California - United States

Danh sách mã zip / postal code của San Jose: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của San Jose cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang California.

Zip/Postal Codes

San Jose 95101 95103 95106 95108 95109 95110 95111 95112 95113 95115 95116 95117 95118 95119 95120 95121 95122 95123 95124 95125 95126 95127 95128 95129 95130 95131 95132 95133 95134 95135 95136 95138 95139 95141 95148 95150 95151 95152 95153 95154 95155 95156 951